NGUỒN GỐC SINH RA BỤI

 • Va chạm các vật liệu.
 • Quá trình nghiền vật liệu.
 • Quá trình vận chuyển bằng băng tải.
 • Quá trình trữ vật liệu.
 • Quá trình thu hồi vật liệu.
 • Quá trình nạp liệu.
 • Quá trình vận chuyển.
 • Quá trình chuyên chở bằng thiết bị vận chuyển.
 • Gió.
Hóa chất cho quá trình xử lý bụi

THÔNG SỐ CỦA BỤI CON NGƯỜI CÓ THỂ HÍT THỞ ĐƯỢC

Hóa chất cho quá trình xử lý bụi

PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ BỤI

Hóa chất cho quá trình xử lý bụi

HÓA CHẤT NALCO HỖ TRỢ CHO QUÁ TRÌNH XỬ LÝ BỤI

Program Benefits...

 • Prevents wind blown mineral losses.
 • Minimizes moisture penetration.
 • Reduces oxidation of ores.
 • Minmizes risk of Spontaneous Combustion.
 • Environmental Stewardship.
 • Improved Public Relations.
 • Regulatory Requirements Met.
Call Now Button