HÓA CHẤT XỬ LÝ NƯỚC

Hóa chất xử lý nước

HÓA CHẤT CƠ BẢN 

CHO XỬ LÝ NƯỚC  

Cung cấp hóa chất trợ lắng: PAM, PAC và các hóa chất cơ bản: axit sunfuric, xút cho các quá trình trung hòa nước thải.

Call Now Button