Logo
Search
Tin tức môi trường
2020-03-22

Lạng Sơn: Quan trắc chất lượng môi trường hơn 160 điểm

Bắt đầu từ năm 2020, tỉnh Lạng Sơn sẽ quan trắc chất lượng môi trường tại 163 điểm thuộc 1 thành phố và 11 huyện. Theo Quyết định 416/QĐ – UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn, từ năm 2020 tỉnh này sẽ quan trắc chất lượng môi trường tại 163 điểm. Trong đó, quan trắc môi trường không khí ngoài trời, tiếng ồn: 40 điểm; Quan trắc môi trường nước mặt lục địa: 46 điểm;  Quan trắc môi trường nước dưới đất: 31 điểm; Quan trắc môi trường đất: 26 điểm; Quan trắc chất lượng trầm tích (nước ngọt): 20 điểm.

Quan trắc môi trường tại TP.Lạng Sơn.

Thời gian thực hiện các đợt quan trắc là 02 đợt trong 1 năm. Đợt I thực hiện từ tháng 4 - tháng 7 (quan trắc môi trường không khí ngoài trời, tiếng ồn, nước mặt lục địa, nước dưới đất, môi trường đất và trầm tích (nước ngọt); Phân tích, tổng hợp số liệu; báo cáo đợt I. Đợt II thực hiện từ tháng 9 - tháng 12 (quan trắc môi trường không khí ngoài trời, tiếng ồn, nước mặt lục địa, nước dưới đất và trầm tích (nước ngọt). Phân tích, tổng hợp số liệu; xây dựng báo cáo đợt II và cả năm). Mục tiêu của Chương trình nhằm đánh giá hiện trạng và diễn biến chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo thời gian và không gian; Cảnh báo sớm các hiện tượng ô nhiễm theo địa bàn, loại hình ô nhiễm và mức độ ô nhiễm; Số liệu quan trắc môi trường phục vụ kịp thời cho việc xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, đánh giá chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm theo các quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản khác có liên quan. Qua đó cũng nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm.   Theo: baotainguyenmoitruong.vn
0986.488.855